Informasjon

Tics og Tourettes

Tics og Tourettes syndrom har symptomer som plutselige, ufrivillige bevegelser eller lyder, og kan forekomme hos mange. Ved Tourettes syndrom øker og avtar tics over tid, i voksen alder gjenstår ofte kun minimale symptomer.

Behandling

Generelt om behandlingen

Tics-lidelser vil ikke kunne kureres ved hjelp av behandling. Det er viktig å kartlegge og følge symptomene, deres svingninger, variasjon og intensitet over noen måneder før det tas stilling til eventuell medisinsk behandling.

Diagnosen bør ikke i seg selv utløse behandling med medikamenter. I lette tilfeller vil informasjon til barnet, familien og skole/barnehage være det mest sentrale. Tilstanden er ufarlig og symptomene er ufrivillige. Mas, fokusering på symptomer, skjenn og straff forverrer sykdommen. I mer alvorlige tilfeller er behandlingen individuelt tilpasset, tverrfaglig og fokusert på barnets ressurser.

Informasjon til familie, lærere, klassekammerater og andre ansatte i skoleverket kan skape et aksepterende miljøe for et barn med Tourettes syndrom. Uten slik informasjon er det høy risiko for at barnet vil bli ertet, latterliggjort, straffet eller bedt om å "stoppe med det der".

Medikamentell behandling

Bør overveies når symptomene virker hemmende på normal funksjon og/eller oppleves som svært plagsomme av pasienten, og når ikke-medikamentelle tiltak er utilstrekkelige. Behandlingen styres av barnelege eller barnepsykiater. Valg av medikamenter avhenger av hvilke symptomer som oppleves som mest plagsomme. All behandling starter med lavest mulig dose. Langsom doseøkning gir færre bivirkninger og bedre mulighet til å finne frem til optimal dose. Medikamenter har dog ingen frapperende effekt på tilstanden, og plagsomme bivirkninger er ikke sjeldne.

Noen trenger symptombehandling mot tics i mange år, mens andre klarer seg uten medisin bortsett fra i viktige faser i livet eller situasjoner som er sosialt sårbare (f.eks. når barnet skal opptre på skoleavslutning).

Aktuelle medikamenter

Risperidon

Brukes vanligvis mot psykoser. Har i den senere tid blitt brukt med god effekt på tics og er i dag i mange tilfeller førstevalg. Er like effektivt som pimozid - som tidligere var førstevalg - men gir færre bivirkninger. Allikevel finnes det ingen langtidsundersøkelser om bivirkninger hos barn og ungdom ved bruk av nyere antipsykotiske medikamenter. Vær oppmerksom på risikoen for vektøkning. Det er viktig med råd om kosthold.

Pimozid

Brukes mindre enn før. Preparatet er avregistrert fordi det kan påvirke hjertet, men det brukes fortsatt unntaksvis.

Tiapridhydroklorid

Har blitt brukt i Tyskland i flere år som førstevalg. Det finnes få kontrollerte forskningsrapporter, men disse tyder på en bedre effekt enn med klonidin. Preparatet gir få bivirkninger. Det er ikke registrert i Norge, og må derfor skaffes på registreringsfritak.

Klonidin

Brukes blant annet i behandlingen av for høyt blodtrykk, og virker ved å blokkere mottakermolekylet til adrenalinliknende stoffer i kroppen. Det gir bivirkninger som tretthet, munntørrhet og irritabilitet. Medikamentet finnes nå også i form av plaster som skiftes ukentlig, og som gir en mer stabil effekt på symptomene.

Annen behandling

Aktuelle tiltak kan være:

  • Individuell avspennings- og mestringstrening til bruk i hverdagen
  • Psykoterapi for å bearbeide følelsemessige problemer som oppstår i forbindelse med tilstanden
  • Familieterapi for å lette stresset fra de nære omgivelsene til pasienten
  • Spesielle pedagogiske opplegg i skolen. Det er viktig at læreren vet om barnets plager og kan tilrettelegge skoledagen deretter. Det gjelder også for lettere tilfeller av ticslidelser
  • Atferdsterapi til voksne pasienter med Tourettes syndrom har vist seg effektivt
  • Kirurgisk behandling med såkalt "deep brain stimulation" kan ha en lovende effekt ved alvorlige og livsbegrensende sykdom, men behandlingen er fortsatt under utprøving
Forrige side Neste side