Informasjon

Tics og Tourettes

Temaside om Korona

Behandling

Informasjon og tilrettelegging

Tics vil ikke kunne kureres, men plagene kan lindres med behandling. Det første viktige tiltaket er god informasjon om tilstanden til barnet, barnets familie og barnehage, skole eller førskole. Tilstanden er ufarlig, og symptomene er ufrivillige. Når omgivelsene viser aksept og tar hensyn letter det som regel på stresset og plagene hos barnet. Fokus på symptomer, mas, skjenn og straff kan forverre plagene.

Tilrettelegging på skole kan bestå av å la eleven få ta flere pauser i et trygt miljø for redusere spenninger. Symptomer ved Tourette og eventuelle andre samtidige plager som tvangslidelse, ADHD kan føre til lærevansker selv om barnets intellektuelle funksjon er normal. Det er derfor viktig med tilpasninger på skolen ved behov.

Kognitiv atferdsterapi

Ved plagsomme symptomer, for eksempel om motoriske tics fører til smerter eller at barnet/ungdommen på annet vis påvirkes sosialt eller følelsesmessig, er det anbefalt å forsøke kognitiv atferdsterapi.

To ulike former for kognitiv atferdsterapi har vitenskapelig støtte for behandling av Tourettes syndrom og kroniske motoriske eller vokale tics.

Habit Reversal Training (HRT) er den best dokumenterte ikke-medikamentelle terapiformen. Man prøver å lære personen å bli mer oppmerksom på  når tics kommer, og ved å gjøre en motbevegelse som hindrer ticsen å komme, kan plagene dempes. Sosial støtte med bekreftelse når øvelsene utføres korrekt og påminnelser om motbevegelser er en del av behandlingen. En utvidet form av HRT kalt Comprehensive behavioural intervention for tics (CBIT) omfatter i tillegg opplæring om tilstanden, avslapningsøvelser og målrettede tiltak basert på en funksjonsanalyse

Exposure and response prevention (ERP) består i å trene på å motstå sine tics over lengre perioder. I tillegg eksponere personen etterpå for tanker eller situasjoner som trigger tics mens hen fortsatt skal forsøke å motstå disse. 

Annen behandling

Kirurgisk behandling med såkalt "deep brain stimulation" kan være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller med alvorlige og behandlingsresistente plager hos voksne. Behandlingen kan gi alvorlige bivirkninger.

Medikamentell behandling

Tics/Tourettes syndrom i seg selv trenger som regel ikke medikamentell behandling, men det kan være nyttig ved uttalt plagsomme tics eller ved tilleggsproblemer, slik som ved ADHD. Medikamenter bør overveies når symptomene virker hemmende på normal funksjon og/eller oppleves som svært plagsomme og ikke-medikamentelle tiltak har vært utilstrekkelige. Medikamenter har ingen helbredende effekt, de gir kun noen grad av dempning av tics. Behandlingen styres av barnelege eller barnepsykiater. Valg av medikamenter avhenger av hvilke symptomer som oppleves som mest plagsomme. All behandling starter med lavest mulig dose. Langsom doseøkning gir færre bivirkninger og bedre mulighet til å finne frem til optimal dose. Plagsomme bivirkninger er ikke sjeldne.

Aktuelle medikamenter

Guanfacin er et middel som har effekt på både Tourette og ADHD. Middelet er anbefalt som førstevalg ut fra forholdet mellom effekt og bivirkninger. Ved samtidig Tourettes syndrom og ADHD kan behandling med metylfenidat være aktuelt. Risperidon og aripiprazol er legemidler som vanligvis brukes ved schizofreni og psykoser. Midlene er vist å ha effekt på tics, men har mer bivirkninger enn andre alternativ -søvnighet og vektøkning er ikke uvanlig. Det mangler gode vitenskapelige undersøkelser på langtidseffekter hos barn og ungdom ved bruk av nyere antipsykotiske medikamenter. 

Forrige side Neste side