Informasjon

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved mangel på hormonet insulin eller dårlig virkning av insulin. Den viktigste årsaken til type 2 diabetes er overvekt og usunn livsstil, men også arv kan spille en rolle.

Hva er diabetes type 2?

Diabetes mellitus er en kronisk sykdom karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen.

Diabetes skyldes nedsatt funksjon av hormonet insulin som spiller en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Ved diabetes type 2 produserer kroppen for lite insulin, eller det behøves større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere (dette fenomenet kalles insulinresistens).

Diabetes type 2 debuterer gjerne etter 40 års alderen, men tilstanden kan også opptre tidligere. I Nord-Trøndelag fant forskerne i en stor befolkningsundersøkelse i 2007-08 at cirka fem prosent av alle menn og knapt fire prosent av alle kvinner over 20 år hadde diabetes type 2. 

Knapt 200.000 personer har type 2-diabetes i Norge. I tillegg antas det at omtrent det samme antallet personer har forstyrrelser i sukkeromsetningen (nedsatt glukosetoleranse).

De siste 30 årene har det vært en tredobling i antall pasienter med diabetes mellitus. Sykdomsforekomsten øker med økende alder, og blant dem over 70 år har cirka 10 prosent diabetes. Antall nye tilfeller med type 2-diabetes har imidlertid gått ned de siste årene.

På verdensbasis har omtrent 350 millioner voksne personer diabetes type 2, og antallet øker med cirka 7 millioner nye tilfeller per år.

Asiatiske innvandrere har en høyere forekomst av diabetes type 2 enn det vi har i Norge. 

Animasjon av diabetes
Neste side