Tilstand

Mastcellesykdommer

Sammendrag

 • Definisjon:Mastocytose er en myeloproliferativ tilstand hvor mastceller er økt i antall eller reaktivitet, og lokalisert i ulike organer, primært i hud og benmarg. Ukjent årsak. Mutasjon i mastcellen finnes hos opptil 80%
 • Forekomst:Sjelden sykdom. Kutan mastocytose hos barn er som regel selvhelbredende innen pubertet, men forverring og vedvarende sykdom inntreffer hos enkelte
 • Symptomer:Kutan form er vanligste form hos barn. Presenterer seg som makulopapuløse rødbrune/brunlige, av og til konfluerende elementer. Både systemisk- og kutan form kan ha uspesifikke symptomer fra flere organsystemer. Økt risiko for anafylaksi ved narkose, alle operative inngrep inkl. tannbehandling, ved samtidig allergi, ved kraftige triggeranfall og enkelte medikamenter
 • Funn:Lett eleverte brune flekker kan finnes ved kutan form. Hepatosplenomegali, benmargssuppresjon, malnutrisjon og kroniske smerter kan finnes ved systemisk mastocytose
 • Diagnostikk:Utredningen gjøres av spesialist. Forhøyet s-tryptase gir mistanke om systemisk mastocytose
 • Behandling:Relevant medikasjon kan være antihistaminer, mastcellestabilisatorer, leukotrienantagonister, kortikosteroider. Adrenalin-penn ved anafylaksi. Forsiktighet må utvises ved histaminfrisettende legemidler (NSAIDs, morfin, kurare, røntgenkontrast)
 • Senter for sjeldne diagnoser er landsdekkende kompetansesenter for mastocytose

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Mastocytose er en myeloproliferativ tilstand med økt antall mastceller som er lokalisert i ulike organer
  • Senter for sjeldne diagnoser er landsdekkende kompetansesenter for mastocytose. De kan kontaktes uten henvisning.
  • Finnes som ren hudsykdom, oppstår hos barn og blir oftest spontant bra før voksen alder
  • Systemisk mastocytose, med eller uten hudaffeksjon, er mer vanlig hos voksne
 • De vanligste formene er urticaria pigmentosa og indolent systemisk mastocytose, som i hovedsak omtales i dette dokumentet

Inndeling av mastcelleaktiveringssykdommene (MCAD)

 • Mastcelleaktiveringssyndrom (MCAS)
 • Mastocytose
  • Kutan mastocytose
   • Urtikaria pigmentosa
   • Diffus kutan mastocytose
   • Mastocytom
   • Telangiektasia makularis eruptiva perstans (TMEP) 
  • Systemisk mastocytose (SM)
   • Indolent systemisk mastocytose (ISM)
   • SM med assosiert ikke-mastcelle-relatert hematologisk tilstand (SM-AHNMD)
   • Aggressiv systemisk mastocytose (ASM)
   • Mastcelleleukemi
 • WHO utarbeider nye diagnosebetegnelser. Tilstanden vil sannsynligvis bli benevnet MCAD (mast cell activation disorder/disease) som en samlebetegnelse for mastcellesykdommene
  • MCAS (mast cell activation syndrome) blir sannsynligvis inkorporert i ICD-11 som en ny diagnose, der mastcelletall og tryptase er normale, men mastcellene har lav terskel for degranulering

Forekomst

 • Er en sjelden sykdom hvor menn og kvinner affiseres likt1
 • Kutan mastocytose noe vanligere enn systemisk mastocytose1
 • Prevalens er usikker, systemisk mastocytose hos 1 per 10.000 er foreslått2. I Norge vil det si under 500 tilfeller
 • I Sverige er det estimert 20 nye tilfeller per år (2 per 1.000.000), hvorav 10 er voksne og 10 er barn1
 • Fortsatt er sykdommen underdiagnostisert i Norge2

Etiologi og patogenese

 • Ukjent årsak2
 • Symptombildet forårsakes av kronisk og episodisk frisetting av mediatorsubstanser (histamin, cytokiner, tryptase, prostaglandiner) fra mastcellene samt akkumulering av mastceller i ett eller flere vev1
 • Ca. 80% av alle med systemisk mastocytose har en ervervet mutasjon i arveanlegget KIT. Genet koder for mastcellereseptoren C-KIT/CD117 og finnes på kromosom 4 (q11-12). Mutasjonen gjør at mastcellen stimuleres til celledeling, som medfører akkumulering i vev1

Patologi

 • Kutan mastocytose
  • Er begrenset til huden
  • Opptrer først og fremst hos barn
  • Som regel selvhelbredende innen pubertet
  • Hos enkelte ses forverring og vedvarende sykdom inn i voksen alder. Det er for tiden ikke mulig å forutse sykdomsforløpet til den enkelte pasient
  • Kan inntreffe hos voksne, sykdommen tenderer da til å bli kronisk
 • Systemisk mastocytose
  • Forekommer først og fremst hos voksne
  • Kjennetegnes av patologiske mastcelle-infiltrater i forskjellige organer, med eller uten involvering av hud
  • Som regel en persisterende sykdom
  • Kan oppstå sammen med hematologisk sykdom (ikke-mastcelle-relatert blodsykdom)

Disponerende faktorer

 • Sykdommen er vanligvis ikke arvelig (somatisk punktmutasjon), men flere sykdomstilfeller i samme familie er rapportert1

ICPC-2

 • B75 Godartet/uspesifisert svulst i blod/lymfesystemet
 • S83 Medfødt feil i hud/underhud IKA

ICD-10

 • D47.0 Histiocytære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial
  • Inkluderer bl.a.
   • Indolent systemisk mastocytose
   • Mastocytom
 • Q82.2 Mastocytose (kutan form)
Neste side