Skjema

Beregning av KMI eller ISO-KMI

Temaside om Korona

KMI (kroppsmasseindeks) beregnes ut fra en persons vekt og høyde, og er for de fleste et godt mål på mengden kroppsfett. Dette gir også mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier. KMI kalles også BMI (body mass index).

For barn ≤ 17 år gjelder andre normalverdier enn hos voksne. I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og alder. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksne, og er bare definert for overvekt. 

For eldre over 70 år: Se egen kolonne for tolkning

KMI er definert som:

  • KMI = vekt(kg) / høyde(m)2

Før inn vekt og høyde og klikk 'Beregn' for å beregne KMI. Ved å velge alder ≤17 og kjønn vises verdien i en aldersjustert klassifisering av under-/overvekt. Den tilhørende iso-KMI vises i høyre kolonne. Iso-KMI er bare definert for ulike grader av overvekt.

KMI-beregning Justering for alder og kjønn (barn)
Vekt   kg
Høyde / cm
     
KMI =   kg/m2
Alder år
Kjønn
KMI Normale grenseverdier gjelder
iso-KMI Normale grenseverdier gjelder
Tolkninger
Voksne (> 17 år) Barn (≤ 17 år) Barn (≤ 17 år) - iso-KMI Eldre (>70 år)
KMI ≤ 16: undervekt grad 3      
KMI ≤ 17: undervekt grad 2 KMI ≤ 17: undervekt grad 2   KMI < 18,5: Alvorlig underernæring
KMI ≤ 18.5: undervekt grad 1 KMI ≤ 18.5: undervekt grad 1   KMI < 20: Moderat underernæring
KMI 18.5-25: normal vekt KMI 18.5-25: normal vekt < iso-KMI 25: normal vekt KMI 22-27: Normalvekt
KMI ≥ 25: overvekt KMI ≥ 25: overvekt iso-KMI 25: overvekt  
KMI ≥ 30: fedme KMI ≥ 30: fedme iso-KMI 30: fedme  
KMI ≥ 35: alvorlig fedme   iso-KMI 35: alvorlig fedme  
KMI ≥ 40: svært alvorlig fedme      

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • KMI-beregningene for barn bygger på KMI-kurvene laget på bakgrunn av vekststudien fra Bergen i 20071. Se KMI-kurve jenter 2-19 år og KMI-kurve gutter 2-19 år
  • iso-KMI definisjonene er hentet fra: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2010.
  • Nye internasjonale grenser for alvorlig fedme2, også anbefalt for norske forhold3

Referanser

  1. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. Tidsskrift for Den norske legeforening
  2. Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatr Obes 2012; 7: 284-94. pmid:22715120 PubMed
  3. Júlíusson PB, Hjelmesæth J, Bjerknes R, Roelants M. Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi:10.4045/tidsskr.17.0570 DOI