Skjema

Beregning av KMI og iso-KMI

KMI er definert som: KMI = vekt(kg) / høyde(m)2

Begrensninger

KMI er først og fremst et mål for om du har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Verdien må ses i sammenheng med andre faktorer som alder, kjønn, kroppssammensetning, blodtrykk og kolesterolverdier.

KMI-verdien bør tolkes med noe forbehold hos personer som har en større muskelmasse enn gjennomsnittet, som for eksempel atleter og bodybuildere.

For barn og tenåringer (2 - <18 år) gjelder andre normalverdier enn hos voksne. I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og alder. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn eller en tenåring tilsvarer hos voksne og følger nye grenser.1

For eldre, fra og med fylte 71 år: Egne tolkninger vises i svarkolonnen.

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • KMI-beregningene for barn bygger på KMI-kurvene laget på bakgrunn av vekststudien fra Bergen i 20072. Se KMI-kurvene til  jenter og hhv. gutter, 2-19 år 
  • Iso-KMI definisjonene er hentet fra: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736) og Cole et al, BMJ 2007
  • Nye internasjonale grenser for alvorlig fedme3, også anbefalt for norske forhold i 20171
  • Høyere normalområde for KMI for personer over 70-års alder, anbefales også i "Kosthåndboken" fra H-dir.4

Referanser

  1. Júlíusson PB, Hjelmesæth J, Bjerknes R, Roelants M. Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi:10.4045/tidsskr.17.0570 DOI
  2. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. tidsskriftet.no
  3. Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatr Obes 2012; 7: 284-94. pmid:22715120 PubMed
  4. Winter JE, MacInnis RJ, Nowson CA. The Influence of Age the BMI and All-Cause Mortality Association: A Meta-Analysis. J Nutr Health Aging 2017; 21: 1254-1258. pmid:29188887 PubMed