Skjema

Beregning av KMI eller ISO-KMI

Dette gir mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier. KMI er også kjent som BMI (body mass index).

For barn ≤ 17 år gjelder andre normalverdier enn hos voksne. I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og alder. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksne, og er bare definert for overvekt. KMI er unøyaktig hos små barn, og anbefales vanligvis ikke for barn under 5 år.

KMI er definert som:

  • KMI = vekt(kg) / høyde(m)2

Før inn vekt og høyde og klikk 'Beregn' for å beregne KMI. Ved å velge alder ≤17 og kjønn vises verdien i en aldersjustert klassifisering av under-/overvekt. Den tilhørende iso-KMI vises i høyre kolonne. Iso-KMI er bare definert for ulike grader av overvekt.

KMI-beregning Justering for alder og kjønn (barn)
Vekt   kg
Høyde / cm
     
KMI =   kg/m2
Alder år
Kjønn
KMI Normale grenseverdier gjelder
iso-KMI Normale grenseverdier gjelder
Tolkninger
Voksne (> 17 år) Barn (≤ 17 år) Barn (≤ 17 år) - iso-KMI
KMI ≤ 16: undervekt grad 3    
KMI ≤ 17: undervekt grad 2 KMI ≤ 17: undervekt grad 2  
KMI ≤ 18.5: undervekt grad 1 KMI ≤ 18.5: undervekt grad 1  
KMI 18.5-25: normal vekt KMI 18.5-25: normal vekt < iso-KMI 25: normal vekt
KMI ≥ 25: overvekt KMI ≥ 25: overvekt iso-KMI 25: overvekt
KMI ≥ 30: fedme KMI ≥ 30: fedme iso-KMI 30: fedme
KMI ≥ 35: alvorlig fedme   iso-KMI 35: alvorlig fedme
KMI ≥ 40: svært alvorlig fedme    

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • KMI-beregningene for barn bygger på KMI-kurvene laget på bakgrunn av vekststudien fra Bergen i 20071. Se KMI-kurve jenter 2-19 år og KMI-kurve gutter 2-19 år
  • iso-KMI definisjonene er hentet fra: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2010.

Referanser

  1. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. Tidsskrift for Den norske legeforening