Nyhetsartikkel

Genetiske selvtester

Lovverket

Vi har strenge reguleringer for bruk av genetiske undersøkelser utført i Norge. Bioteknologiloven og personopplysningsloven regulerer forhold rundt sykdomsrelatert gentesting. Det knyttes gjerne spesifikke kriterier til indikasjon for en medisinskgenetisk test, slik som ved genetisk utredning for arvelig brystkreft. Lovverket skiller mellom gentester hos syke og friske personer:

  • En gentest hos en syk person med formålet å stille en diagnose, er regulert på samme måte som andre helseundersøkelser
  • Ved gentesting av friske personer melder det seg en rekke problemstillinger og etiske spørsmål. Bioteknologiloven regulerer derfor slik testing i Norge

Prediktive, presymptomatiske eller bærerdiagnostiske tester kan bare rekvireres av leger tilknyttet institusjoner godkjent av Helsedirektoratet. Det er en forutsetning at en person har samtykket til en gentest. Bioteknologiloven sikrer at friske personer som vurderer å gjennomføre en presymptomatisk, prediktiv eller bærerdiagnostisk test, får genetisk veiledning før, under og etter prøvetaking for å sikre at de kan ta gode informerte beslutninger.  Dette foregår på en medisinskgenetisk sykehusavdeling. Loven sikrer at resultatene av en slik test kun kan brukes til medisinske formål for å unngå genetisk diskriminering ved for eksempel inngåelse av forsikringsavtale eller søknad om jobb. 

Per i dag tilbys genetiske selvtester fra utenlandske tilbydere, og norske myndigheter har besluttet at bioteknologiloven ikke regulerer disse utover at krav om samtykke gjelder - en kan altså ikke sende inn prøve fra en annen person uten at denne samtykker.

Forrige side Neste side