Informasjon

Overvekt

Å definere overvekt kan være vanskelig. Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi vanligvis: Tilstander hvor det er et overskudd av fett på kroppen i forhold til det som er ønskelig.

Hva er overvekt?

Overvekt er et problem for stadig flere. Gjennomsnittlig økning i kroppsvekt i den norske befolkning ventes å få konsekvenser for helse og velferd i framtiden, noe som gjør at stadig mer oppmerksomhet rettes mot dette problemet.

For å klassifisere overvekt har det blitt laget et verktøy som kalles KroppsMasseIndeks (KMI) - på engelsk BMI (Body Mass Index). KMI kan hjelpe oss med å finne ut om en person er overvektig, og i hvilken grad vedkommende er overvektig.

I denne sammmenhengen bør det understrekes at KMI kun er et hjelpemiddel, og ikke en fasit. Det er mange forhold å ta hensyn til når vi snakker om overvekt og fedme, deriblant kroppsbygning og aktivitetsnivå. KMI kan likevel gi oss en liten pekepinn på hvordan vektforholdene hos en person er. Et viktig moment er at det er funnet en sammenheng mellom høy KMI og økt risiko for sykdom.

KMI beregnes med formelen:

KMI = kg /m2 (kg er personens vekt og m er personens høyde i meter).

Følgende tabell viser hvordan du kan bruke KMI:

Klassifisering

KMI

Normal vekt

18,5- 25

Overvekt

25- 30

Fedme grad 1

30- 35

Fedme grad 2

35- 40

Fedme grad 3

> 40

Konsekvenser

Overvekt og fedme har mange psykiske effekter. Disse avhenger særlig av hvordan du selv oppfatter kroppen din, men også av hvordan du oppfatter at verden rundt deg setter standarder for kroppslig utseende, f.eks. gjennom ukeblad og TV. I tillegg kan overvekt lage begrensninger i aktivitetsnivå, og i hvilke aktiviteter du kan delta i.

Kanskje enda viktigere er den betydningen overvekt og fedme har for den kroppslige helsen. Det er funnet at både hjertekarsykdommer, diabetes type 2, galleveissykdom, spiserørsbetennelse, visse former for kreft, pusteproblemer om natten, leddplager og belastningslidelser øker med økende grad av overvekt. 

Årsak

Årsakene til overvekt og fedme er sammensatte. Den viktigste årsaken er at vi er for mye i ro både i arbeid og når vi er hjemme. Vi bruker for mye tid foran datamaskinen og TV'en. I tillegg er tilbudet av kaloririke matvarer og drikker uendelig stort. Hos så godt som alle som sliter med overvekt er årsakene en kombinasjon av for liten aktivitet og for mye mat.

Arvelige faktorer, stoffskifte, hormoner, psykologi, miljø, sosiale forhold og økonomi spiller også inn.

Uansett er overvekt/ fedme en konsekvens av at det daglige inntaket av kalorier er høyere enn forbruket. 

Behandling

Det viktigste du kan gjøre, er å være mer i aktivitet og bevegelse, og spise færre kalorier. Mosjon i fritiden er viktig, men det er mye å hente på å bruke kroppen mer i hverdagen, på jobben og i hjemmet. 

Enkelt sagt består behandlingen av overvekt enten i å øke energiforbruket, redusere energiinntaket eller begge deler. Dersom det er behov for en stor vektreduksjon, kommer man ikke utenom begge deler.

Vi kan dele inn behandlingen i to faser; vektreduksjonsfasen, hvor energiinntaket er mindre enn forbruket, og vedlikeholdsfasen, hvor energiinntaket er like stort som forbruket.

I vektreduksjonsfasen er det ideelle å tape mest mulig fett og minst mulig muskelmasse. For å oppnå dette bør vektreduksjonen være langsom, for eksempel 1/2 kilo i uken. Det er da lettere å unngå motreaksjoner fra kroppen, som for eksempel sultfølelse, noe som kan bidra til store vektsvingninger eller jo-jo slanking.

I vedlikeholdsfasen er målsettingen å unngå vektoppgang. Dette krever at energiinntaket er likt energiforbruket. Denne fasen er for mange spesielt vanskelig, og mange trenger råd for hvordan de skal klare å takle denne fasen.

Oppsummert: De to viktigste og helt nødvendige hjelpemidlene vi har i kontrollen av kroppens vekt, er økt fysisk aktivitet og redusert kalori-innhold i kosten. 

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et verktøy utviklet av Helsedirektoratet og Mattilsynet. Verktøyet er gratis å bruke, og det kan hjelpe deg å finne næringsverdien i ulike matvarer, sammenligne matvarer, eller lage egne ukesmenyer. Verktøyet gir deg oversikt over ditt energiinntak, og om fordelingen av energikilder er gunstig eller bør justeres. På siden velger du en profil som er tilpasset deg, ut i fra kjønn, aktivitetsnivå og alder. Du kan også finne forslag til ferdige ukemenyer.

Vil du vite mer?