Informasjon

Behandling av alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet kan for mange være en livslang tilstand med bedre og verre perioder. En erkjennelse av problemet og egen motivasjon for å lykkes bedrer prognosen.

Grunnleggende om behandlingen

Grunnsteinen i behandlingen er erkjennelse av problemet, og motivasjon for å slutte med misbruket. Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden av avhengigheten, og kan deles inn i akutte og mer langvarige tiltak.

Dersom bruken av alkohol er av skadelig art og ennå ikke har utviklet seg til å bli alvorlig avhengighet, kan det hende at behandlingen kan foregå hos fastlegen eller poliklinisk hos en behandler. Fokus i samtalene bør være forholdet til andre mennesker og evne til å mestre sosiale situasjoner uten bruk av alkohol.

For noen med mer omfattende avhengighet, er det nødvendig med avrusning og abstinensbehandling før man kan gå videre med andre typer behandling. Behandling i institusjon kan være aktuelt, etterfulgt av heldøgns- eller poliklinisk behandling.

Behandlingstilbudet som tilbys etter endt avrusning og abstinensbehandling kalles ofte rehabilitering, og er svært forskjellig organisert avhengig av hvor i landet man bor. Tidligere har det vært private, og ofte ideelle, organisasjoner som har stått for behandlingen. Etter at behandling av rusavhengige ble definert som et ledd i spesialisthelsetjenesten, har det offentlige helsevesenet tatt over behandlingen i større grad enn tidligere.

Neste side