Informasjon, veiviser

Uro, forvirring, veiviser

Uro og forvirring er ikke symptomer som bare forekommer hos eldre mennesker.

Hva er uro, forvirring?

 • Uro og forvirring er en tilstand preget av sviktende orientering for tid, sted, situasjon og/eller person
 • Bevissthetsnivået er påvirket, men graden av våkenhet veksler raskt
 • Hukommelsen er svekket. Hallusinasjoner, flyktige vrangforestillinger og illusjoner er vanlige
 • Uro kan være subjektiv eller objektiv med psykisk og/ eller motorisk uro
 • Utvikling av forvirring skjer vanligvis raskt - over timer eller få dager, men forvirring kan forutgås av mer gradvis innsettende funksjonssvikt
 • Kan oppstå sekundært til en eller flere andre sykdommer, substanspåvirkning eller alkohol-/narkotikaabstinens

Forekomst

 • Hyppighet øker med økende alder og hvis pasienten har sykdom eller behandling som kan påvirke sentralnervesystemet: Ses bl.a. hyppig ved samtidig demens
 • Vanlig i somatiske sykehus ved alle slags alvorlige lidelser. Mindre vanlig i allmennpraksis
 • Hos yngre, forøvrig friske, er abstinensdelir en hyppig årsak

Viktige tegn

 • Ved framtredende symptomer som uro, hallusinasjoner og vrangforestillinger oppfattes tilstanden som en mulig alvorlig sinnslidelse
 • Tilstanden er et tegn på alvorlig svikt i sentralnervesystemets funksjon, og tilgrunnliggende tilstander som krever rask behandling må avdekkes hurtig
Neste side