Informasjon, veiviser

Uro, forvirring, veiviser

Uro og forvirring er en tilstand som er preget av sviktende orientering for tid, sted, situasjon og person. Årsaker kan være blant annet demens, rus, og panikkangst.

Hva er uro, forvirring?

 • Uro og forvirring, delirium, er en tilstand preget av sviktende orientering for tid, sted, situasjon og/eller person
 • Bevissthetsnivået er påvirket, men graden av våkenhet veksler raskt
 • Hukommelsen er svekket. Hallusinasjoner, flyktige vrangforestillinger og illusjoner er vanlige
 • Uro kan være subjektiv eller objektiv med psykisk og/ eller motorisk uro
 • Utvikling av forvirring/delirium skjer vanligvis raskt - over timer eller få dager, men forvirring kan forutgås av mer gradvis innsettende funksjonssvikt
 • Delirium kan oppstå sekundært til en eller flere andre kroppslige sykdommer, substanspåvirkning eller alkohol-/narkotikaabstinens

Forekomst

 • Hyppighet øker med økende alder og hvis pasienten har sykdom eller behandling som kan påvirke sentralnervesystemet: Ses bl.a. hyppig ved samtidig demens
 • Vanlig i somatiske sykehus ved alle slags alvorlige lidelser. Mindre vanlig i allmennpraksis
 • Hos yngre, forøvrig friske, er abstinensdelir en hyppig årsak

Viktige tegn

 • Ved framtredende symptomer som uro, hallusinasjoner og vrangforestillinger oppfattes tilstanden som en mulig alvorlig sinnslidelse
 • Tilstanden er et tegn på alvorlig svikt i sentralnervesystemets funksjon, og tilgrunnliggende tilstander som krever rask behandling må avdekkes hurtig
Neste side