Nyhetsartikkel

Mindre sykefravær med fysisk aktivitet?

Økt fysisk aktivitet kan redusere både sykefraværet og antall uføretrygdede.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det kommer fram i en fagartikkel av forskere ved NTNU.

Fysisk aktivitet er bra for helsa på en rekke områder, men om det faktisk er noen sammenheng mellom fysisk aktivitet og sykefravær har vært mindre avklart.

Forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU har gjennomgått prospektive befolkningsstudier som har undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og fysisk kapasitet på den ene siden, og sykefravær og uføretrygd på den andre.

Målet var å belyse spørsmålet: Kan fysisk aktivitet redusere sykefravær og uføretrygding?

Studien er publisert i fagtidsskriftet Fysioterapeuten i 2013. Les hele studien her

Viser sammenhengen

- At fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på disse plagene er godt dokumentert i andre studier, sier professor Marius Steiro Fimland til NHI.no.

- Vår studie viser at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og sykefravær, men den sier ingen ting om årsakene, sier han.

Marius Steiro Fimland .jpg
Marius Steiro Fimland. Foto: Privat

En mulig forklaring på funnene er ifølge Fimland dette: Fysisk aktivitet fører til bedre fysisk kapasitet. Dette vil være positivt for å stå i arbeid. Et eksempel på dette er: Har du et fysisk krevende arbeid, vil god kroppsstyrke føre til at hvert løft gjennomføres med lavere arbeidsbelastning og igjen fører til at arbeidskapasiteten blir større og belastningen mindre for kroppen..

- Den effekten fysisk aktivitet har på helsa, kan føre til bedre arbeidsevne og igjen lavere sykefravær, sier Fimland, som igjen understreker at dette er en mulig forklaring på funnene.

Fire av fem nordmenn beveger seg for lite

Forfatterne skriver i artikkelen at sykefravær og uføretrygding er betydelige folkehelseproblem med store konsekvenser for enkeltindivid, familie og samfunn. Fysisk aktivitet og trening har mange helsegevinster, og anvendes både i forebygging og behandling av ulike plager og kroniske sykdommer. Videre skriver de at sykefraværet i Norge er regnet som høyt sammenlignet med land det er naturlig å sammenligne seg med. De dominerende medisinske årsakene til sykefravær er muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

Les også: Kan spare mye på å investere i ansattes helse

En annen studie Fimland er deltaktig i og som er basert på HUNT-data, viser de samme resultatene og bekrefter funnene i oversiktsartikkelen. 

Et av målene med sistevnte studie var å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet på fritiden og risiko for uførepensjon. Funnene viste altså at fysisk aktivitet på fritiden ga mindre risiko for uføretrydning. 

Studien heter Leisure-time physical activity and disability pension: 9 years follow-up of the HUNT Study, Norway og er publisert i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Anstrengende aktivitet best effekt

Fimland opplyser om at noen studier peker på at det er anstrengende fysisk aktivitet som i størst grad kobles til mindre sykefravær.

Aktivitet på arbeidsplassen

Fimland sier at folk bør oppfordres til fysisk aktivitet både fra fysioterapeuten, fastlegen og arbeidsgiveren. I slike sammenhenger er det enklest å rekruttere de som allerede er fysisk aktive, men tiltakene må i større grad rettes mot inaktive.

- Tiltakene bør spesielt rettes mot de som er inaktive – det er den gruppen som vil ha mest nytte av dette i arbeidslivet, sier han.

Forskerne har utarbeidet en modell som viser hvordan fysisk aktivitet kan redusere sykefravær og uføretrygd og hvordan det hele kan henge sammen:

Fysisk aktivitet fører til bedre fysisk kapasitet som igjen kan føre til en bedring i helse, uttrykt som økt livskvalitet, psykisk velvære, metabolsk helse, og redusert smerte og utmattelse. Økt fysisk form vil dessuten gi økt arbeidskapasitet. Dette kan føre til at sykefraværet og uføretrygden reduseres.

Hardt fysisk arbeid gir høyere sykefravær

Fysisk aktivitets-paradokset

Fysisk aktivitet på fritida gir god helse, men hva når folk er fysisk aktive på jobben?  

Dette spørsmålet har Fimland og kolleger undersøkt - også her ved bruk av datamaterialet fra HUNT 2. 

Temaet er kjent som kjent som "fysisk aktivitets-paradokset".

Dette handler ifølge Fimland om en at fysisk aktivitet på fritiden er bra for helsa, mens for fysisk aktivitet utført som arbeid har forskning antytet at sammenhengen er motsatt.

 

Studien ble publisert idet BMJ-baserte tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine i 2018

I denne studien var målet å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet gjennom arbeid og uførepensjon på grunn av muskel- og skjelettårsaker, psykiske årsaker eller andre årsaker.

- Vi fant at fysisk krevende arbeid øker risikoen for uføretrygd, særlig på grunn av muskel-skjelettplager, sier Fimland.

Men på den positive siden:

- Vi undersøkte om den positive virkningen av fysisk aktivitet gjaldt for de med ulike grader av fysiske arbeidskrav (stillesittende, mye gåing, tungt fysisk arbeid), og da fant vi en tydelig sammenheng mellom fysisk aktivitet utført på fritiden og redusert risiko for uføretrygding, uavhengig av hvilken type jobb du har, sier han.