Informasjon

Brystkreft, noen faktaopplysninger

Kreftsykdom innebærer at celler vokser ukontrollert og raskt, og kroppen er ikke i stand til å stanse veksten. Kreftceller som dukker opp i brystvev, stammer nesten alltid fra selve brystet, spredning fra andre organ og til brystvev forekommer så godt som aldri.

brystkreft

Animasjon av brystkreft

Tidlige tilfeller av brystkreft betegnes gjerne "carcinoma in situ" på fagspråket. Dette er celler som er unormale, men som ikke har begynt å vokse utover eller har spredt seg. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at disse cellene vil gjøre nettopp det om de får muligheten til å utvikle seg videre.

Forekomst

Brystkreft er først og fremst en tilstand som rammer kvinner, men ca 1 av 100 tilfeller er hos menn. Det er den vanligste kreftform blant kvinner, hvor brystkreft utgjør omlag 23% av alle krefttilfeller. Hvert år får ca 2700 norske kvinner diagnosen. Til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Nesten 1 av 10 kvinner vil oppleve å få brystkreft, og det er en tilstand som rammer stadig flere. Fire av fem som rammes er over 50 år. Kun 4,4% av nye tilfeller inntraff hos kvinner under 40 år i perioden 2005-2009.

Arv spiller en rolle i risikoen for å utvikle brystkreft, og derfor er risikoen for kvinner med nære slektninger som har utviklet brystkreft, også større (se dokument: Arvelig brystkreft)

En av grunnene til at denne kreftformen øker i forekomst, er nok at man har fått metoder som gjør at diagnosen kan stilles i et tidligere stadium, og at man ved mammografi screening leter aktivt etter tidlige sykdomstegn. I noen tilfeller er det ikke helt sikkert at forandringene som oppdages i svært tidlige stadier ville utviklet seg til kreftsykdom. Men anbefalingene i de fleste tilfellene er at det er tryggere å fjerne de tidlige stadiene enn å vente til det utvikler seg til mer alvorlig sykdom.

Utsiktene til vellykket behandling av kreftsykdommene er gode, og har blitt stadig bedre de siste 10-20 årene. Dersom sykdommen oppdages i stadium I, det vil si som en liten og lokalisert svulst uten spredning, er 5 års overlevelse over 98%. For alle tilfellene av brystkreft samlet var 5 års overlevelse 89% i perioden 2006-10 - dette var en økning fra 86% for perioden 2001-05.

Men tilstanden er hyppig, og fortsatt er det mange kvinner som dør av sykdommen. Brystkreft var tidligere den vanligste kreftdødsårsaken blant kvinner, men er forbigått av lungekreft. I Norge ble det meldt 675 dødsfall på grunn av brystkreft i 2010 (samme året døde 925 kvinner av lungekreft). Sykdommen har en tendens til å være mest aggressiv når den dukker opp hos yngre kvinner.

Hvor i brystet oppstår kreftsykdommen?

Brystene består av fettvev, kjertelvev og bindevev. Melkekjertlene i brystene har forgreininger som fører ut av brystet (melkegangene) og ender i brystvorten. I melkegangene finner vi opphavet til ca. 80% av brystkrefttilfellene, mens 10-15% av krefttilfellene oppstår i melkekjertlene.

Forstadier til brystkreft, det vil si celler som har utseende og egenskaper som kreftceller, men som enda ikke har vokst inn i det vevet som omgir cellen, kalles forstadium eller alvorlig celleforandring. Dersom slike forandringer oppdages i vevsprøve fra melkegang, kalles det duktalt carcinoma in situ (DCIS). Dersom celleforandringren er påvist i selve melkekjertelen, kalles det lobulært carcinoma in situ (LCIS). Det har vist seg at DCIS mye hyppigere enn LCIS utvikles til vanlig kreftsvulst. Derfor er det vanlig å behandle DCIS som om det var en liten kreftsvulst, mens LCIS som regel bare blir fulgt opp med kontroller.

Stadieinndeling av kreftsykdom

Kreftsykdom inndeles i ulike stadier. Ved stadium 1 er det kun lokale og avgrensede forandringer, mens ved stadium 4 foreligger langtkommen kreftsykdom med spredning til andre organer (såkalte metastaser). Det vanligste formen for spredning er at kreften har spredt seg til nærliggende lymfekjertler. Ved brystkreft er det som regel til kjertler under armen eller ved kragebenet. Fjernspredning (fjernmetastaser) fra brystkreft skjer stort sett til hjerne, lunger, bein eller lever. Om du har spredning til andre organ, er det likevel hjelp å få. I brystkrefttilfeller der det foreligger spredning, vil ca. 20 av 100 fremdeles være i live 5 år etter diagnosen.

Vil du vite mer?